Al onze smartphones zijn getest en hebben 2 jaar garantie. 

Algemene verkoopvoorwaarden

bijgewerkt op 19 februari 2024

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV ”) zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten tussen de vennootschap “RECOMMERCE SOLUTIONS” (hierna: de “Vennootschap”), “Orange Belgium NV ”, met inbegrip van het hoofdkantoor, gelegen aan de Avenue du Bourget 3 , 1140 Brussel (Evere) (hierna: de “Partner ”) en personen die als consument op persoonlijke titel handelen (hierna: de “Klant ”) op de website www. refurbished.orange.be (hierna de “Website”) waarop RECOMMERCE SOLUTIONS refurbished mobiele telefoons verkoopt, vergezeld van een bijbehorende batterij en compatibele accessoires (handsfree kit en, indien aangegeven, andere compatibele accessoires) (hierna de “Product(en)”).

De AVV zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing en zijn te allen tijde toegankelijk op de website www.refurbished.orange.be en prevaleert, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander document.

Tenzij het tegendeel bewezen is, vormen de door het bedrijf geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

In alle gevallen vormen het online verstrekken van het nummer van de bankpas en de uiteindelijke bevestiging van de bestelling het bewijs van de bestelling in zijn geheel. Deze bevestiging houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van alle handelingen die op de Website worden uitgevoerd.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de AVV op elk moment te wijzigen.

Het Bedrijf verkoopt de Producten via de Website. Er bestaat geen contractuele relatie tussen de Partner en de Klant en de Partner wijst elke aansprakelijkheid jegens de Klant af.

In het geval dat de AVV gewijzigd worden, zijn de AVV die van toepassing zijn op de verkoop de AVV die van kracht zijn op het moment dat de klant een aankoop doet via de website.

Informatie over de beschikbaarheid van de Producten wordt verstrekt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Elke bestelling bij het Bedrijf impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van de AVV.

ARTIKEL 2 – DE PRODUCTEN

Het bedrijf verkoopt refurbished tweedehandsproducten.

De door het Bedrijf verkochte Producten moeten tests en behandelingen ondergaan die variëren afhankelijk van het type Product.

Het Bedrijf informeert de Klant dat de Producten een “harde reset” van de gegevens hebben ondergaan voordat ze te koop aangeboden worden. Dat wil zeggen dat het Bedrijf een handeling uitvoert waardoor een Product kan worden gereset door alle bestaande gegevens van een vorige eigenaar te wissen.

De lijst met de uitgevoerde tests en behandelingen per type Product kan op verzoek worden geraadpleegd bij het Bedrijf, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 10 van de AVV.

Het Bedrijf verbindt zich ertoe Producten te leveren die voldoen aan de huidige Belgische wetgeving en aan de technische vereisten.

ARTIKEL 3 – BESTELLING

Het is aan de Klant om het Product dat hij/zij wil bestellen op de Website te selecteren en aan te schaffen.

De stappen voor het plaatsen van een bestelling worden aangegeven op de Website.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd wanneer het Bedrijf de Klant een bestelbevestiging per e-mail heeft gestuurd en wanneer het Bedrijf de volledige betaling heeft ontvangen.

ARTIKEL 4 – PRIJS

De Producten worden geleverd tegen de huidige prijs die op de Website wordt vermeld.

De prijzen zijn uitgedrukt en betaald in euro's (€), de prijzen zijn netto, inclusief belastingen, het zijn vaste prijzen, niet te wijzigen en, indien van toepassing, verhoogd met bezorgkosten .

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de prijs op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de Producten aan de Klant worden gefactureerd tegen de prijs die van kracht was op het moment dat de Klant de aankoop deed.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

De prijzen van de Producten zijn exclusief bezorgkosten (verzending, verpakking en verwerking van het pakket volgens de geldende bedragen). Het bedrag van de bezorgkosten zal vóór de bevestiging van de bestelling worden gespecificeerd.

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1. Contante betaling

Elk Product dat door de Klant op de Website wordt gekocht, moet contant worden betaald op het moment van de bestelling.

5.2. Betaalmethoden

Om een bestelling te plaatsen heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalmethoden:

bankkaarten (Visa, CB, Mastercard, Amex)

elektronische betaaloplossingen (Bancontact)

ARTIKEL 6 – BEZORGING

6.1. De door de Klant aangekochte Producten worden enkel geleverd in België, op het bezorgadres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling of op het door de Klant gekozen afhaalpunt.

De levering vindt plaats via de diensten van DPD (hierna de “Vervoerder ”).

Tenzij anders aangegeven, verzendt het Bedrijf de Producten binnen maximaal 48 werkuren na ontvangst van de betaling. De levertijd wordt door het Bedrijf slechts ter indicatie verstrekt. De aangegeven termijn wordt ook automatisch opgeschort bij elke

gebeurtenis die niet onder de controle van het Bedrijf valt en die een vertraging in de bezorging tot gevolg heeft.

6.2. Het is aan de Klant om de staat van het pakket en de bestelde Producten te controleren wanneer ze deze in ontvangst nemen, dat wil zeggen op het moment van levering van het pakket door de Vervoerder (de “Inontvangstneming ”).

Als er bij de inontvangstneming de aanwezigheid van een beschadigd pakket of een beschadigd of niet-conform Product wordt vastgesteld, is de Klant verplicht ofwel (i) te weigeren de leveringsbon te ondertekenen en het Product te weigeren, ofwel (ii) de leveringsbon ondertekenen met vermelding van hun bedenkingen en om het Product te accepteren.

In het laatste geval (ii) moet de Klant het beschadigde pakket gedurende een periode van 15 dagen bewaren met het oog op dat het door de vervoerder opgehaald gaat worden en op verzoek van het Bedrijf foto's van het pakket kunnen verstrekken.

6.3. In het geval er een leeg pakket wordt aangetroffen of als de vervoerder het pakket niet heeft bezorgd, dient de Klant bij zijn klacht een beëdigde verklaring toe te voegen waaruit blijkt dat ze een leeg pakket hebben ontvangen of het pakket niet hebben ontvangen, met vermelding van het bestelnummer, het pakketnummer en een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs dat overeenkomt met de voor- en achternaam die de Klant bij zijn/haar bestelling heeft opgegeven.

Als al deze elementen niet worden verstrekt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de klacht af te wijzen om de Klant te beschermen en het risico op fraude te beperken.

Indien er een leeg pakket wordt aangetroffen, moet de Klant het lege pakket gedurende een periode van 15 dagen bewaren met het oog op dat het door de vervoerder opgehaald gaat worden en op verzoek van het Bedrijf foto's van het pakket kunnen verstrekken.

6.4. Elke klacht met betrekking tot de levering of niet-levering van een Product moet specifiek worden gericht aan de “Klantenservice” per e-mail op het volgende e-mailadres sav+orange_be@recommerce.com of op de volgende internetpagina: https://garantie.recommerce.com, waarbij het Bedrijf het recht heeft om de klacht af te wijzen als de Klant de procedures in artikel 6.2. en 6.3. niet naleeft.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

7.1. Toepassingsgebied

De Klant beschikt over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de Producten.

De Klant kan gebruik maken van een herroepingsformulier (zie artikel 7.2. hieronder).

Vervolgens moet de Klant de Producten aan het Bedrijf retourneren, maximaal 14 dagen nadat deze het herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

De procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht zijn beschreven in artikel 7.2. hieronder.

7.2. Procedures

7.2.1. Kennisgeving van herroeping

Bij het retourneren van een Product en om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant verschillende middelen gebruiken:

● Kennisgeving per post

De Klant kan zijn/haar herroepingsrecht uitoefenen door het bedrijf per post op het onderstaande adres een schriftelijke verklaring te sturen waarin hij/zijn zijn/haar wens tot herroeping kenbaar maakt.

Recommerce Group - Klantenservice Orange Belgium Refurbished
Leninlaan 54,
94250 Gentilly,
Frankrijk

● Kennisgeving via het online beschikbare formulier

De Klant kan het herroepingsformulier online invullen door naar de volgende internetpagina te gaan: https://garantie.recommerce.com/warranty/retractation

Als de Klant het online formulier invult, verplicht het Bedrijf zich ertoe de Klant onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de herroepingsverklaring te sturen.

● Kennisgeving via het downloaden van een formulier

De Klant kan een formulier downloaden op het volgende internetadres: https://bit.ly/retrac-orange-refurbished-nl

Na het downloaden van het formulier moet de Klant het invullen en per e-mail sturen naar: sav+orange_be@recommerce.com; of per post naar het volgende adres sturen:

Recommerce Group - Klantenservice Orange Belgium Refurbished
Leninlaan 54,
94250 Gentilly,
Frankrijk

7.2.2. Retourneren van producten

In overeenstemming met de bepalingen van artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht moet de Klant zijn/haar Product uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn/haar beslissing tot herroeping retourneren.

De Klant dient zijn Product te retourneren onder de voorwaarden bepaald in artikel 7.4 van de Algemene Voorwaarden.

7.3. Retourkosten en terugbetaling

7.3.1. Retourkosten

Retourkosten zijn geheel voor rekening van de klant.

De klant is verantwoordelijkheid voor het vervoer van de geretourneerde producten.

De klant is vrij in de keuze van de vervoerder.

7.3.2. Terugbetaling

Het Product wordt binnen veertien (14) dagen terugbetaald, nadat het Bedrijf de kennisgeving van het herroepingsrecht van de Klant heeft ontvangen en als het Bedrijf het Product weer heeft teruggekregen tijdens deze periode. De terugbetalingstermijn wordt uitgesteld totdat het Bedrijf het Product daadwerkelijk heeft ontvangen.

Er zal geen terugbetaling plaatsvinden als de kennisgeving van het herroepingsrecht of de retournering van het Product buiten de bovengenoemde wettelijke termijnen plaatsvindt.

De terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die is gebruikt tijdens de geretourneerde bestelling.

7.4. Procedures voor het retourneren van het product

7.4.1. ZEER BELANGRIJK: De functies “locatie” en “reactiveringsslot” uitschakelen

● Product met “IOS”-software

Het Bedrijf informeert de Klant dat bepaalde Producten “iOS”-software hebben met de optie “Zoek mijn iPhone/iPad”.

Als de functie “Zoek mijn iPhone/iPad” is geactiveerd, kan het product niet worden vervangen of terugbetaald.

Om te controleren of genoemde optie nog steeds geactiveerd is en om deze te deactiveren, gaat de klant naar “Instellingen” > “iCloud” > “Zoek mijn iPhone/iPad” of naar de officiële Apple-website www.icloud.com.

Indien het Bedrijf tijdens de Keuring constateert dat voornoemde optie op het Product is geactiveerd, wordt het Product automatisch teruggestuurd naar de Klant, zonder dat de Klant een vergoeding kan eisen.

● Product met “Android”-software

Het Bedrijf informeert de Klant ook dat bepaalde Producten “Android”-software hebben met de optie “Reactiveringsslot”.

Als de functie “Reactiveringsslot” is geactiveerd, kan het product niet worden vervangen of terugbetaald.

Om te controleren of genoemde optie nog steeds geactiveerd is en om deze te deactiveren, gaat de Klant naar “Instellingen” > “Vergrendelscherm/Beveiliging” > “Mobiele tracking”.

Indien het Bedrijf tijdens de Keuring constateert dat voornoemde optie op het Product is geactiveerd, wordt het Product automatisch teruggestuurd naar de Klant, zonder dat de Klant een vergoeding kan eisen.

7.4.2. Het product retourneren

Het Product moet worden geretourneerd naar het adres dat is aangegeven tijdens het retourproces, nadat de stappen op de site https://garantie.recommerce.com/warranty/ zijn voltooid.

7.4.3. Het product verpakken

Er is bepaald dat de Klant het Product moet retourneren, bij voorkeur in de originele verpakking of, als die ontbreekt, in een verpakking die een gelijkwaardige bescherming biedt en in perfecte staat verkeert, samen met de batterij en compatibele accessoires.

De Klant is verplicht zijn/haar simkaart uit het Product te halen voordat ze het retourneren. Anders kan de simkaart niet worden hersteld en zal deze wegens veiligheidsredenen door het Bedrijf of zijn onderaannemers worden vernietigd.

In het geval dat de simkaart tijdens het transport wordt gebruikt, erkent en aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat het Bedrijf in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 8 – GARANTIES

8.1. Wettelijke garanties

Het bedrijf is verplicht om:

● de wettelijke conformiteitsgarantie vermeld in de artikelen 1649bis tot 1649nonies van het Oud Burgerlijk Wetboek;

● de garantie voor verborgen gebreken die verband houden met gebreken aan de verkochte koopwaar, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Er moet vermeld worden dat de consument, in het kader van de wettelijke garantie van conformiteit van tweedehands verkochte goederen:

● een periode van 2 jaar heeft vanaf de levering van de goederen om op te treden tegen de verkoper;

● kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het de verkochte koopwaar, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel 1649 =quinquies, § 4 van het Oud Burgerlijk Wetboek;

● is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van de goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie en de wettelijke garantie van verborgen gebreken zijn van toepassing onafhankelijk van de commerciële garantie die de fabrikant zou kunnen verlenen,

De consument kan beslissen om zich te beroepen op de garantie van verborgen gebreken van de verkochte goederen in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en kan in dat geval kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

8.1.1. Herinnering aan de bepalingen van de wettelijke conformiteitsgarantie

In het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie verbindt RECOMMERCE SOLUTIONS zich ertoe, indien het door de Klant bestelde Product op het moment van levering een conformiteitsgebrek vertoont, afhankelijk van de door de Klant gekozen optie om:

● ofwel het Product te vervangen door een identiek product;

● ofwel om het Product te ruilen met een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs;

● of om de prijs van het Product binnen 14 dagen na verzoek van de Klant terug te betalen indien vervanging door een identiek of gelijkwaardig Product onmogelijk blijkt.

De kosten voor het retourneren van het bestelde en geleverde Product aan de Klant, evenals de eventuele levering van een nieuw product, zijn voor rekening van het Bedrijf.

In het geval van vervanging of omruiling van een Product, stuurt het Bedrijf het nieuwe Product binnen drie (3) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het Product naar de Klant om het gebrek aan conformiteit te kunnen garanderen.

Er moet ook opgemerkt worden dat in het geval van refurbished tweedehands Producten er geen reparatie van de Producten mogelijk is en dat dit daarom niet wordt aangeboden door RECOMMERCE SOLUTIONS.

8.1.2. Herinnering aan de bepalingen voor de garantie van verborgen gebreken

In het kader van de wettelijke garantie van verborgen gebreken aan het verkochte Product, verbindt RECOMMERCE SOLUTIONS, naar keuze van de Klant, zich ertoe, na evaluatie van het defect:

● hetzij om de volledige prijs van het geretourneerde Product terug te betalen;

● hetzij om een deel van de prijs van het Product terug te betalen als de Klant besluit het Product te houden.

De kosten voor het retourneren van het bestelde en geleverde Product aan de Klant zijn voor rekening van het bedrijf RECOMMERCE SOLUTIONS.

8.2. Procedures voor het retourneren van het product

De kosten voor het retourneren van het Product zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van het Bedrijf in het kader van de wettelijke garantie van conformiteit, de wettelijke garantie van verborgen gebreken of de garantieverlenging.

8.2.1. ZEER BELANGRIJK: De functies “locatie” en “reactiveringsslot” uitschakelen

Product met “IOS”-software

Het Bedrijf informeert de Klant dat bepaalde Producten “iOS”-software hebben met de optie “Zoek mijn iPhone/iPad”.

Als de functie “Zoek mijn iPhone/iPad” is geactiveerd, kan het product niet worden vervangen of terugbetaald.

Om te controleren of deze optie nog steeds geactiveerd is en om deze te deactiveren, gaat de Klant naar “Instellingen” > “iCloud” > “Zoek mijn iPhone/iPad” of naar de officiële Apple-website www.icloud.com.

Indien het Bedrijf tijdens de Keuring constateert dat voornoemde optie op het Product is geactiveerd, wordt het Product automatisch teruggestuurd naar de Klant, zonder dat de Klant een vergoeding kan eisen.

Product met “Android”-software

Het Bedrijf informeert de Klant ook dat bepaalde Producten “Android”-software hebben met de optie “Reactiveringsslot”.

Als de functie “Reactiveringsslot” is geactiveerd, kan het product niet worden vervangen of terugbetaald.

Om te controleren of genoemde optie nog steeds geactiveerd is en om deze te deactiveren, gaat de Klant naar “Instellingen” > “Vergrendelscherm/Beveiliging” > “Mobiele tracking”.

Indien het Bedrijf tijdens de Keuring constateert dat voornoemde optie op het Product is geactiveerd, wordt het Product automatisch teruggestuurd naar de Klant, zonder dat de Klant een vergoeding kan eisen.

8.2.2. Het product retourneren

Het product moet worden geretourneerd naar het volgende adres:

OPTILOG 2
Activité RC – SAV
2 rue du Danemark
77127 Lieusaint
France

8.2.3. Verpakking van het product

Er is bepaald dat de Klant het Product moet retourneren, bij voorkeur in de originele verpakking, of indien die ontbreekt, in een verpakking die gelijkwaardige bescherming biedt en in perfecte staat is, vergezeld van de batterij en compatibele accessoires.

De Klant is verplicht zijn/haar simkaart uit het Product te halen voordat ze het retourneren. Anders kan de simkaart niet worden hersteld en zal deze wegens veiligheidsredenen door het Bedrijf of zijn onderaannemers worden vernietigd.

In het geval dat de simkaart tijdens het transport wordt gebruikt, erkent en aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat het Bedrijf in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 9 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF

De Klant wordt eraan herinnerd dat de Producten die door het Bedrijf via de Site op de markt worden gebracht, voldoen aan de geldende Belgische wetgeving en de geldende normen in België.

De Klant is verplicht zijn/haar simkaart uit het Product te halen voordat ze het retourneren. Anders kan de simkaart niet worden hersteld en zal deze wegens veiligheidsredenen door het Bedrijf of zijn onderaannemers worden vernietigd.

In het geval dat de simkaart tijdens het transport wordt gebruikt, erkent en aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat het Bedrijf in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering van de verplichtingen van het Bedrijf te wijten is aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het contract of in geval van overmacht. Het Bedrijf kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van internet, in het bijzonder een onderbreking van de dienst of de aanwezigheid van computervirussen.

ARTIKEL 10 – CONTACTGEGEVENS VAN HET BEDRIJF

10.1. Bedrijfsidentificatie

Het bedrijf RECOMMERCE SOLUTIONS:

● is een naamloze vennootschap naar Frans recht met een Raad van Bestuur en commissarissen,

● met een kapitaal van 326.559,55 euro,

● waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 54, Avenue Lénine - 94250 Gentilly, Frankrijk

● is ingeschreven in het handels- en bedrijfsregister van Créteil

● onder het nummer: 513 969 402,

● het intracommunautaire BTW-nummer is FR01513969402

● Naf-code: 4791B,

is lid van de eco-organisatie ECOLOGIC (3DE) onder het identificatienummer: FR023905_05D0BB

is lid van de eco-organisatie SCRELEC onder het identificatienummer: FR023905_06YI3R

is lid van de eco-organisatie LEKO onder het identificatienummer: FR023905_01OCCG

10.2. Contactgegevens van het bedrijf

Het Bedrijf is per e-mail bereikbaar op het volgende e-mailadres: sav+orange_be@recommerce.com of telefonisch op het volgende nummer: +33 (0)1 84 23 40 05.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN JURISDICTIE

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil zal de Klant contact opnemen met het Bedrijf om een minnelijke oplossing te treffen.

De Cliënt kan ook gebruik maken van de openbare Bemiddelingsdienst:

Service de Médiation pour le Consommateur (Consumentenbemiddelingsdienst)
Boulevard du Roi Albert II 8 boite 1
1000 Bruxelles
Tel. : +32 2 702 52 20
Fax: +32 2 808 71 29
E-mail: contact@mediationconsommateur.be
Website: https://www.mediationconsommateur.be

Een onlineformulier is beschikbaar op het volgende adres:

https://www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte

De Klant kan ook gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting dat hem/haar ter beschikking wordt gesteld door de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elk geschil dat voortvloeit uit de vorming, interpretatie of uitvoering van dit Contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken.