Al onze smartphones zijn getest en hebben 2 jaar garantie. 

Juridische kennisgeving

- Definities

De in de Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikte termen en uitdrukkingen hebben de hieronder aangegeven betekenis:

“AG”: verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden;

“Inhoud”: verwijst naar alle informatie die door RECOMMERCE SOLUTIONS aan de Gebruikers ter beschikking wordt gesteld;

“Persoonsgegevens”: verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die de Gebruiker heeft opgeslagen tijdens de registratie voor de Diensten aangeboden door RECOMMERCE SOLUTIONS (d.w.z. toegang tot een interface die de aankoop van een tweedehands telefoon mogelijk maakt en een gereviseerde prijsevaluatie van tweedehands telefoons en de uitgave van documenten van het type .pdf) en/of verstrekt als onderdeel van het gebruik van de Diensten;

“Gebruikersnaam”: omvat de informatie die nodig is om een Gebruiker op de Site te identificeren om toegang te krijgen tot de Dienst;

“Hypertextlink”: verwijst naar het referentiesysteem wat wordt aangegeven door een woord, een pictogram of een logo waarmee je met een muisklik van het ene document naar het andere op de site of van de ene pagina van een website naar de pagina van een andere website kunt gaan. RECOMMERCE SOLUTIONS kan niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de sites waarnaar de hyperlinks verwijzen;

“Wachtwoord”: verwijst naar vertrouwelijke informatie die de Gebruiker geheim moet houden, waarmee deze, wanneer dit wordt gebruikt in combinatie met de gebruikersnaam, zijn of haar identiteit kan bewijzen en toegang kan krijgen tot de Dienst;

“RECOMMERCE SOLUTIONS”: verwijst naar het bedrijf RECOMMERCE SOLUTIONS, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 326.559,55 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 513 969 402 R.C.S. Créteil, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 54, Avenue Lénine, 94250, GENTILLY, FRANKRIJK;

“Diensten”: verwijst naar alle diensten die door RECOMMERCE SOLUTIONS via haar Site aan Gebruikers worden aangeboden;

“Site”: verwijst naar de website die via internet aan de Gebruiker beschikbaar wordt gesteld op het URL-adres https://refurbished.orange.be/nl/;

“Gebruiker”: duidt de persoon aan die gebruik maakt van de Diensten die worden aangeboden door RECOMMERCE SOLUTIONS;

In deze AG geldt:

(a) Termen in het enkelvoud kunnen verwijzen naar de meervoudsvorm ervan en vice versa;

(b) Koppen worden voor het gemak gebruikt en deze mogen de interpretatie van de tekst niet beïnvloeden;

(c) Elke verwijzing naar een overeenkomst, titel, akte, contract, algemene voorwaarde van welke aard dan ook of enig ander instrument zal ook worden opgevat als een verwijzing naar elke aanpassing, herformulering, toevoeging of andere wijziging die wordt aangebracht aan genoemde overeenkomst, titel, akte, contract, algemene voorwaarde van welke aard dan ook of enig ander instrument.

- Doel

Het doel van de AG is het definiëren van de algemene voorwaarden waaronder enerzijds RECOMMERCE SOLUTIONS, de Site en de op de Site beschikbare Diensten beschikbaar stelt aan zijn Gebruikers, en anderzijds de manier waarop de Gebruiker toegang krijgt tot de Site en gebruik maakt van de genoemde Diensten.

Elke inlog en/of toegang tot de Site veronderstelt de toetreding, de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding en de naleving van alle voorwaarden van de AG door de Gebruiker.

De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van alle AG en verklaart deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Diegene erkent tevens dat hij/zij bevoegd is om contracten aan te gaan.

De AG hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Indien de Gebruiker de AG geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hem of haar verzocht af te zien van elk gebruik van de Dienst.

- Juridische kennisgeving

De site is uitgegeven door:

RECOMMERCE SOLUTIONS, Tel: +33 (0) 1 57 21 71 52

Naamloze vennootschap met Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur met een kapitaal van 320.498,85 euro

Sise au 54 avenue Lénine 94250 Gentilly, France

Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister

Onder nummer RCSCRETEIL 513 969 402

Voorzitter: Pierre Etienne ROINAT

De verantwoordelijke uitgever is Pierre Etienne ROINAT.

De site wordt gehost door:

Amazon Web Services LLC

Postbus 81226 Seattle,

WA 98108-1226

http://aws.amazon.com

- Toegang tot de dienst

De Dienst is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten die verband houden met de toegang tot de Dienst, zowel hardware-, software- als internettoegangskosten, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn IT-apparatuur (zoals, maar niet beperkt tot: computers, telefoon, tablet, software, telecommunicatiemiddelen, etc.) en zijn/haar toegang tot internet.

De Gebruiker verklaart de kenmerken en beperkingen van de Site te aanvaarden, en in het bijzonder erkent de Gebruiker het volgende:

- het gebruik van de Site is op eigen risico en onder volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker; de Site is voor hem/haar toegankelijk op een “as is”-basis en onder voorbehoud van de beschikbaarheid ervan.

- al het materiaal dat door de Gebruiker wordt gedownload of op een andere manier wordt verkregen tijdens het gebruik van de Site, gebeurt op eigen risico; de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade geleden door zijn/haar computerapparatuur of voor enig gegevensverlies als gevolg van het downloaden van dit materiaal of het raadplegen van de Site;

- het is dus aan de Gebruiker zelf om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen die via de Site verspreid worden;

- geen enkel advies of informatie, ofwel mondeling of schriftelijk, verkregen door de Gebruiker bij het gebruik van de Site, kan garanties creëren die niet uitdrukkelijk zijn voorzien in de AG; de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn of haar gebruik van de Inhoud op de Site en bijgevolg kan RECOMMERCE SOLUTIONS niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Inhoud;

- de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud van de site met een hyperlink, waarbij RECOMMERCE SOLUTIONS alle verantwoordelijkheid voor deze inhoud afwijst in overeenstemming met de onderstaande bepalingen;

- de gebruiker is op de hoogte van de aard van de internetverbinding, in het bijzonder de technische prestaties en responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens;

- het verstrekken van zijn/haar toegangscodes of in het algemeen van alle als vertrouwelijk beschouwde informatie gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

- het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de technische kenmerken van zijn apparatuur hem in staat stellen de inhoud van de site te raadplegen.

Bepaalde delen van de site zijn gereserveerd voor gebruikers die zich hebben geïdentificeerd met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze Toegangscodes zijn persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe ze geheim te houden en mag ze in geen enkele vorm aan derden bekendmaken. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt elke verbinding met de Site of overdracht van gegevens met behulp van de toegangscodes van de Gebruiker geacht door de gebruiker zelf te zijn uitgevoerd. In dit verband heeft de Gebruiker de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat ze aan het einde van elke sessie expliciet uitlogt. In geval van verlies, diefstal of onopzettelijke openbaarmaking van zijn toegangscodes moet de Gebruiker RECOMMERCE SOLUTIONS onmiddellijk op de hoogte brengen op het volgende e-mailadres: sav+orange_be@recommerce.com.

RECOMMERCE SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan elke Gebruiker die deze AG of de Algemene Aankoopvoorwaarden of de Algemene Verkoopvoorwaarden, indien van toepassing, gepubliceerd op de Site, niet naleeft.

RECOMMERCE SOLUTIONS implementeert alle redelijke middelen waarover ze beschikken om een kwalitatieve toegang tot de Dienst te garanderen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van RECOMMERCE SOLUTIONS, maar is hiertoe niet verplicht.

Bijgevolg kan RECOMMERCE SOLUTIONS de beschikbaarheid van de Site en/of Diensten, de betrouwbaarheid van de overdrachten en de prestaties in termen van responstijd of kwaliteit niet garanderen. Er wordt geen technische assistentie verleend aan de Gebruiker, noch elektronisch, noch telefonisch.

RECOMMERCE SOLUTIONS kan bovendien niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen van het netwerk of de servers of voor enige andere gebeurtenis buiten redelijke controle, die de toegang tot de Dienst zou verhinderen of verslechteren.

RECOMMERCE SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de gehele of een deel van de Dienst en de Site zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen, om het onderhoud te garanderen, of om enige andere reden, zonder dat de onderbreking aanleiding geeft tot enige verplichting of schadevergoeding ten gunste van de Gebruiker. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat RECOMMERCE SOLUTIONS niet verantwoordelijk is voor onderbrekingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of derden.

- Intellectueel eigendom

De algemene structuur van de Site, evenals de teksten, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, geluiden en video's, indien van toepassing, waaruit deze bestaat, zijn het exclusieve eigendom van RECOMMERCE SOLUTIONS of partners ervan.

De AG brengen geen overdracht met zich mee van enige intellectuele eigendomsrechten ten gunste van de Gebruiker, op de structuur en/of op de Inhoud van de Site. De Inhoud, inclusief RSS-feeds, is toegankelijk voor de Gebruiker voor persoonlijk, privé, niet-collectief en niet-commercieel gebruik.

Elke weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijke of totale exploitatie van de Inhoud en Diensten aangeboden door de Site, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RECOMMERCE SOLUTIONS en/of haar partners is ten strengste verboden en kan inbreuk vormen in de zin van de artikelen XI.293 en volgende van het Franse Wetboek van Economisch Recht.

Bovendien verbindt de Gebruiker zich er in het bijzonder toe de Inhoud niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van RECOMMERCE SOLUTIONS en ervoor te zorgen dat dit gebruik geen namaak of oneerlijke of parasitaire concurrentie met de Inhoud vormt.

De “Re!”-merken “Recommerce”, “Recommerce Solutions”, “Recommerce” zijn handelsmerken geregistreerd door RECOMMERCE SOLUTIONS. Elke weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijke of totale exploitatie van deze merken, van welke aard dan ook, is ten strengste verboden.

- Persoonsgegevens en Cookiebeleid

Met het oog op het respecteren van de privacy van de Gebruikers verbindt RECOMMERCE SOLUTIONS zich ertoe ervoor te zorgen dat de het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, uitgevoerd op de Site, worden uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Persoonsgegevens worden verzameld door RECOMMERCE SOLUTIONS, Tel: +33 (0) 1 57 21 71 52, gelegen in 54 avenue Lénine 94250 Gentilly, Frankrijk Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister Onder nummer R.C.S. CRETEIL 513 969 402 Voorzitter: Pierre Etienne ROINAT.

Er is een interne functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Waarom verwerken wij de persoonsgegevens van gebruikers?

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, wordt de klant ervan in kennis gesteld dat de persoonsgegevens van de klant door het Bedrijf worden opgevraagd in het kader van contractuele en wettelijke verplichtingen, zoals uiteengezet in de volgende paragraaf.

De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende verwerking:

- Aanmaken van een klantaccount,

- Registratie van de bestelling,

- Verwerking van de bestelling in onze werkplaatsen,

- Verzending van de bestelling,

- Het uitreiken van de klantfactuur,

- Intrekkingsverzoek,

- Klantenservice-aanvraag,

- Bijhouden van het politieregister.

Gebruik van cookies

RECOMMERCE SOLUTIONS heeft automatische trackingprocessen, cookies genaamd, op de site geïmplementeerd.

Er zijn verschillende soorten cookies:

-sessiecookies die verdwijnen zodra de Gebruiker de Site verlaat;

-permanente cookies die op de terminal van de Gebruiker blijven staan totdat de levensduur ervan is verstreken of totdat de Gebruiker ze deactiveert of verwijdert met behulp van zijn/haar browserfunctionaliteiten. Aangezien elke browser anders is, wordt de Gebruiker verzocht de instructies voor zijn/haar browser te raadplegen om deze naar wens te configureren.

Voorbeelden van cookies zijn:

-het IP-adres,

-browserkenmerken,

-de huidige taal,

-de software die wordt gebruikt door de terminal van de gebruiker,

-browser- en verbindingsgegevens.

Doeleinden van de gebruikte cookies

De cookies die RECOMMERCE SOLUTIONS gebruikt, worden met name, maar niet uitsluitend, gebruikt om de Gebruiker in staat te stellen verbinding te maken met de Site, om bestellingen of retourzendingen aan te maken, indien van toepassing, om gegevens terug te halen wanneer de Gebruiker zijn/haar winkelmandje niet heeft bevestigd, om de mobiele applicatie te beheren, om de gekozen taal te kunnen behouden.

De cookies die op de Site worden gebruikt, maken het ook mogelijk om de diensten en secties te identificeren die de Gebruiker heeft bezocht, en meer in het algemeen hun bezoekgedrag. Deze informatie is nuttig om de diensten, inhoud, promotieaanbiedingen en banners die op de Site verschijnen beter te personaliseren. De maximale bewaartermijn voor deze cookies op de computer van de Gebruiker bedraagt dertien (13) maanden vanaf het moment dat ze zijn geplaatst. Aan het einde van deze periode wordt de gebruiker opnieuw om toestemming gevraagd. Bepaalde gepersonaliseerde diensten van de Site maken voor hun goede werking gebruik van tijdelijke cookies en vereisen van de Gebruiker dat deze ze accepteert. Als de browser van de Gebruiker is ingesteld om cookies te weigeren, kan de toegang tot deze diensten worden belemmerd of zelfs onmogelijk worden gemaakt.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om Gebruikers te tellen en te identificeren hoe ze de site gebruiken. Deze cookies worden op de eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en uitgelezen zodra de gebruiker een website bezoekt met behulp van de dienst ‘Google Analytics’. De gegevens kunnen dus verwerkt worden in een land buiten de Europese Unie. Het bedrijf Google Inc. is aangesloten bij Safe Harbor en zorgt daarmee voor een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens zoals vereist door artikel 45 van de verordening van 27 april 2016 (Besluit 2000/520/EG van 26-7-2000).

Gegevens over de Gebruiker worden onderworpen aan computerverwerking met als doel om:

Handelingen uit te voeren die betrekking hebben tot het beheer, met name het beheer van gebruikersaccounts, navigatie op de site, enz.

Verkoopstatistieken en statistieken over bezoeken aan Site-pagina's te verzamelen om de Sites aan te passen;

Te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen, met name op het gebied van veiligheid, de strijd tegen fraude, enz.

De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over de dienst Google Analytics door naar de pagina http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html te gaan.

Bewaringsduur van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard zolang de Gebruiker een account op de Site heeft. Daarbuiten worden de gegevens bewaard zolang dit nuttig is voor RECOMMERCE SOLUTIONS en deze duur kan niet langer zijn dan tien (10) jaar, aangezien deze duur noodzakelijk is om een politieregister bij te houden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving met betrekking tot veiligheid en fraudebestrijding. Gegevens met betrekking tot bankkaarten worden niet bewaard door RECOMMERCE SOLUTIONS. Alleen de bankdienstverleners van RECOMMERCE SOLUTIONS beschikken over bankkaartgegevens en worden echter, in overeenstemming met artikel VII.120 van het Franse Wetboek van Economisch Recht, bewaard in geval van een transactiegeschil.

Recht op verzet, toegang, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid en rectificatie van Persoonsgegevens Overeenkomstig de artikelen 16, 17, 18, 20 en 21 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en artikel 34 van de wet "Informatique et Libertés" (Informatie en vrijheden_ garandeert RECOMMERCE SOLUTIONS de Gebruiker een recht op verzet, toegang, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid en rectificatie van Persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. In gevallen waarin de Gebruiker gebruik maakt van zijn/haar recht op verzet, toegang, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid en rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens, zal er informatie over zijn/haar identiteit worden gevraagd als onderdeel van zijn/haar ondertekende verzoek, vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs waarop zijn/haar handtekening staat.

De Gebruiker moet tevens het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Deze persoonsgegevens worden gedurende een periode van één (1) jaar bewaard ter behoud van eventuele bewijsmiddelen voor de misdrijven bedoeld in artikel 9 van het Franse Wetboek van Strafvordering.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar rechten uit te oefenen door een ondertekend schriftelijk verzoek te sturen, vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs met zijn/haar handtekening en een adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd:

-door een verzoek per post in te dienen bij Recommerce Solutions – Afdeling Bescherming Persoonsgegevens DPO – 54 Avenue Lénine – 94250 Gentilly – Frankrijk

-door rechtstreeks contact op te nemen via het volgende adres: donneespersonnelles@recommerce.com In overeenstemming met artikel 12 (4) van het reglement van 27 april 2016 wordt de Gebruiker binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte gebracht van de genomen maatregelen. Indien nodig en na kennisgeving aan de Gebruiker kan deze termijn met twee (2) maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Als er niet aan het verzoek wordt voldaan, wordt de betrokken Gebruiker onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte gebracht van de redenen voor het nalaten ervan. De Gebruiker kan een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit en juridische stappen ondernemen.

De ontvangers:

De verzamelde en geautomatiseerd verwerkte gegevens zijn bestemd voor RECOMMERCE SOLUTIONS. Ze kunnen ook worden overgedragen aan partnerbedrijven of onderaannemers die door RECOMMERCE SOLUTIONS zijn aangesteld om de bestelling te verwerken. Partnerbedrijven of onderaannemers die waarschijnlijk persoonsgegevens van klanten van RECOMMERCE SOLUTIONS verwerken, zijn onderworpen aan contractuele vertrouwelijkheids- en gegevensbeschermingsclausules. RECOMMERCE SOLUTIONS garandeert dat ze dezelfde regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens volgen als voorzien in deze wettelijke kennisgevingen en dat ze alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens van Gebruikers te waarborgen.

Toestemming

De Gebruiker wordt via een banner geïnformeerd over het gebruik van cookies, de doeleinden van dit gebruik, en er wordt om impliciete toestemming gevraagd, die wordt gegeven door een duidelijke bevestigende handeling.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de cookies die op de site worden gebruikt te beheren door zijn/haar browser te configureren, zoals hieronder beschreven.

Cookiebeheer

De Gebruiker heeft verschillende mogelijkheden om cookies te verwijderen.

Hoewel de meeste browsers standaard zijn geconfigureerd en de installatie van cookies accepteren, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om, als ze dat wensen, ervoor te kiezen om alle cookies te accepteren, of om ze systematisch te weigeren, of zelfs om de cookies te kiezen die de Gebruiker accepteert op basis van de uitgevende instelling.

De Gebruiker kan zijn/haar browser ook zo instellen om cookies van geval tot geval te accepteren of te weigeren, voordat ze geïnstalleerd worden. De Gebruiker kan via zijn/haar browser ook regelmatig cookies van zijn/haar terminal verwijderen. De Gebruiker moet alle browsers van zijn/haar verschillende terminals (tablets, smartphones, computers, enz.) instellen.

Voor het beheer van cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin de Gebruiker kan vinden hoe hij/zij zijn cookievoorkeuren kan wijzigen.

Bijvoorbeeld:

voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ;

voor Safari™: http://www.apple.com/support/?path=Safari/3.0/fr/9277.html ;

voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py? ;

voor Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies ;

Door de browser echter zo te configureren dat cookies worden geweigerd, zullen bepaalde functionaliteiten, pagina's en delen van de site niet toegankelijk zijn, waarvoor RECOMMERCE SOLUTIONS niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

RECOMMERCE SOLUTIONS vestigt ook de aandacht van de Gebruiker op het feit dat, wanneer de Gebruiker bezwaar maakt tegen de installatie of het gebruik van een cookie, er een weigeringscookie op de eindapparatuur van de Gebruiker geïnstalleerd wordt. Als de Gebruiker deze weigeringscookie verwijdert, is het niet langer mogelijk om zichzelf te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd. Op dezelfde manier wordt er een toestemmingscookie geïnstalleerd wanneer de Gebruiker ermee akkoord gaat dat er cookies geïnstalleerd worden. Toestemmings- of weigeringscookies moeten op de eindapparatuur van de Gebruiker blijven staan.

- Hypertextlinks

De Site kan hypertextlinks bevatten naar andere internetsites die door derden worden beheerd. Links naar deze andere bronnen leiden ertoe dat de Gebruiker de Site verlaat.

Voor zover er geen controle wordt uitgeoefend over deze externe bronnen, erkent de Gebruiker dat RECOMMERCE SOLUTIONS geen verantwoordelijkheid aanvaardt met betrekking tot het ter beschikking stellen van deze bronnen, en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud ervan.

Het is mogelijk om een link naar de presentatiepagina van deze site te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van RECOMMERCE SOLUTIONS. In deze context is het echter passend om deze site in een nieuw browservenster weer te geven.

RECOMMERCE SOLUTIONS behoudt zich echter het recht voor om te verzoeken om de verwijdering van een hyperlink die naar de site verwijst en die volgens het bedrijf niet in overeenstemming is met het doel van de site.

- Verantwoordelijkheid van RECOMMERCE SOLUTIONS

De informatie en/of documenten die op deze Site verschijnen en/of toegankelijk zijn via deze Site zijn afkomstig van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd.

RECOMMERCE SOLUTIONS kan echter de technische of typografische juistheid, noch de relevantie van deze informatie en/of documenten niet garanderen.

Derhalve kan RECOMMERCE SOLUTIONS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie en Inhoud die op de Site beschikbaar is. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik, met onderscheidingsvermogen en gezond verstand, van de informatie die de Gebruiker op de Site ter beschikking wordt gesteld.

RECOMMERCE SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om deze te corrigeren zodra deze fouten onder de aandacht worden gebracht.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om de juistheid en relevantie van de informatie en/of documenten die op deze site beschikbaar worden gesteld, te verifiëren.

De gegevens en/of documenten die op deze site beschikbaar zijn, kunnen op elk moment worden gewijzigd en bijgewerkt. De informatie kan met name zijn bijgewerkt t tussen het moment van downloaden en het moment waarop de gebruiker er kennis van neemt.

Bovendien is de informatie die op deze Site beschikbaar wordt gesteld uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt deze op geen enkele wijze een advies of aanbeveling.

Het gebruik van de informatie en/of documenten die beschikbaar zijn op deze Site gebeurt onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle gevolgen op zich neemt die daaruit kunnen voortvloeien, zonder dat RECOMMERCE SOLUTIONS hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder dat RECOMMERCE SOLUTIONS hiertegen aangesproken kan worden.

RECOMMERCE SOLUTIONS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de gegevens en/of documenten die beschikbaar zijn op deze site. De term “gebruik” moet in de ruimste zin worden opgevat, dat wil zeggen elk gebruik van de Site, al dan niet rechtmatig.

Voor toegang tot bepaalde delen van de site is het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Het door de Gebruiker gekozen Wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn/haar Wachtwoord geheim te houden en het in geen enkele vorm openbaar te maken.

Het gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord via internet is op het eigen risico van de gebruiker. Het is aan de Gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens te beschermen tegen eventuele aanvallen.

RECOMMERCE SOLUTIONS verbindt er zich niettemin toe om alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de overgedragen Persoonsgegevens te garanderen. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat een of meer cookies, die geen Persoonsgegevens bevatten, op zijn/haar harde schijf kunnen worden geplaatst om zijn/haar identificatie te waarborgen.

De Gebruiker erkent dat ze zich bewust zijn van de beperkingen en restricties die specifiek zijn voor het internet en erkent met name de onmogelijkheid om de veiligheid van de gegevensuitwisseling volledig te garanderen. RECOMMERCE SOLUTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de overdracht van informatie, inclusief die van zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord, via de Dienst.

De Gebruiker verbindt er zich in het algemeen toe om alle geldende regelgeving in België te respecteren.

- Duur en beëindiging

De AG worden voor onbepaalde tijd gesloten vanaf het gebruik van de Dienst en de Site door de Gebruiker.

- Wijziging van de AG

RECOMMERCE SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden, bepalingen en vermeldingen van de AG om ze aan te passen aan wijzigingen aan de Site en/of de werking ervan.

De Gebruiker wordt daarom geadviseerd om regelmatig de laatste versie van de AG die op de Site beschikbaar is, te raadplegen.

- Regels voor internetgebruik

De gebruiker verklaart de kenmerken en beperkingen van het internet te aanvaarden en erkent in het bijzonder het volgende:

Die gegevens die op internet circuleren, zijn met name niet beschermd tegen mogelijke fraude/misbruik. Het doorgeven van informatie die door de Gebruiker als gevoelig of vertrouwelijk wordt beschouwd, gebeurt op eigen risico;

Dat de gegevens die op internet circuleren wat betreft het gebruik gereguleerd kunnen worden of beschermd kunnen worden door eigendomsrechten;

Dat de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de gegevens die ze op internet raadplegen, opvragen en doorgeven op internet, met name zijn/haar persoonsgegevens.

Dat RECOMMERCE SOLUTIONS geen controle heeft over de inhoud van de diensten die toegankelijk zijn op internet.

- Gedeeltelijke ongeldigheid

Als een van de bepalingen van de AG nietig of ongeldig wordt verklaard met betrekking tot een geldende wet- of regelgevingsbepaling en/of een rechterlijke beslissing met gezag van gewijsde, wordt deze als ongeldig beschouwd en zal dit niet leiden tot de ongeldigheid van andere bepalingen.

Het feit dat RECOMMERCE SOLUTIONS of de Gebruiker in één of meerdere gevallen niet aandringt op de strikte uitvoering van één of meer bepaling(en) van de AG, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring of als het nalaten van het toepassen van die bepaling(en).

- Overmacht

RECOMMERCE SOLUTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten de wil van het bedrijf, zoals gedefinieerd door artikel 5.226 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en zoals gehandhaafd door de Belgische jurisprudentie.

- Toepasselijk recht

ZOWEL OP DE SITE ALS OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE INHOUD ERVAN IS HET BELGISCH RECHT VAN TOEPASSING, MET UITSLUITING VAN ELKE COLLISIEREGEL, ONGEACHT DE PLAATS VAN GEBRUIK. IN GEVAL VAN EEN MOGELIJK GESCHIL, EN NADAT ALLE POGINGEN OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN EEN MINNELIJKE SCHIKKING TE TREFFEN ZIJN MISLUKT, ZULLEN DE BELGISCHE RECHTBANEN UITSLUITEND BEVOEGD ZIJN OM DIT GESCHIL TE BEHANDELEN.

IN HET GEVAL DAT DE AG IN EEN OF MEER TALEN WORDEN VERTAALD, ZAL ALLEEN DE FRANSE TEKST ALS RECHTSGELDIG WORDEN BESCHOUWD.

Voor alle vragen met betrekking tot deze AG kan de Gebruiker schrijven naar het volgende adres: sav+orange_be@recommerce.com.