Al onze smartphones zijn getest en hebben 2 jaar garantie. 

Persoonsgegevens

VOORWOORD

Met het oog op het respecteren van de privacy van haar Gebruikers verbindt RECOMMERCE SOLUTIONS zich ertoe ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens, uitgevoerd op de Site, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden verzameld door RECOMMERCE SOLUTIONS, Tel: +33 (0) 1 57 21 71 52, gelegen op 54 avenue Lénine 94250 Gentilly Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister Onder nummer RCSCRETEIL 513 969 402 Voorzitter: Pierre Etienne ROINAT Er is een interne functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Waarom verwerken wij de persoonsgegevens van gebruikers?

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, wordt de klant ervan in kennis gesteld dat de persoonsgegevens van laatstgenoemde door het Bedrijf worden opgevraagd in het kader van contractuele en wettelijke verplichtingen, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.

1. DEFINITIES

Persoonsgegevens: De term “persoonlijke gegevens” omvat alle informatie die direct of indirect een persoon identificeert: naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres.

Verwerkingsverantwoordelijke: Elke natuurlijke of rechtspersoon die het doeleinde van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG binnen zijn/haar organisatie.

Onderaannemer: Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Cookies: Een cookie is een klein bestand dat door een server wordt opgeslagen op de terminal van een gebruiker (computer, telefoon, enz.) en is gekoppeld aan een webdomein (dat wil zeggen in de meeste gevallen aan alle pagina's van dezelfde website). Dit bestand wordt automatisch teruggestuurd bij volgende contacten met hetzelfde domein.

2. DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN ONTVANGERS

Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door RECOMMERCE SOLUTIONS, Tel: +33 (0) 1 57 21 71 52, Gelegen op 54 avenue Lénine 94250 Gentilly, Frankrijk.

De verzamelde en geautomatiseerd verwerkte gegevens zijn bestemd voor RECOMMERCE SOLUTIONS.

Ze worden ook doorgegeven aan partnerbedrijven of onderaannemers die door RECOMMERCE SOLUTIONS zijn gemachtigd in het kader van de verwerking van de bestelling.

Partnerbedrijven of onderaannemers die de persoonsgegevens van klanten van RECOMMERCE SOLUTIONS verwerken, zijn onderworpen aan contractuele vertrouwelijkheids- en gegevensbeschermingsclausules.

De gegevensbeheerder is Pierre Etienne ROINAT.

Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

3. VERZAMELDE GEGEVENS

Verzamelde gegevens Doeleind(en) Rechtsgrondslag(en) Bewaartermijn
IP-adres, logboeken, inloggegevens, tijdstempel Werking van de site, gebruik van technische cookies Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht 1 jaar
IP-adres, logboeken, inloggegevens, tijdstempel Gepersonaliseerde reclame, doelgroepmeting Toestemming 1 jaar
E-mailadres, voornaam, achternaam Aanmaken van klantaccount Toestemming 1 jaar na laatste login
E-mailadres, voornaam, achternaam Abonnement op de nieuwsbrief en het verzenden van communicatie over onze producten Toestemming Totdat de klant/prospect zich afmeldt
E-mailadres, voornaam, achternaam, factuur- en afleveradres Bestellingsregistratie, orderverwerking, klantenservicebeheer Contractuele verplichting 1 jaar
E-mail, voornaam, achternaam, geselecteerd product Een melding ontvangen wanneer het geselecteerde product weer op voorraad is Toestemming 3 maanden
E-mailadres, voornaam, achternaam, besteldatum, besteld product Elektronisch klantbeoordelingen verzamelen Legitiem belang (artikel 6 hoofdstuk 2 AVG) 5 jaar
Voornaam, achternaam, factuur- en afleveradres, identificatie van het/de gekochte product(en). Behouden van boekhoudkundige documenten artikel 2262bis, eerste paragraaf, eerste alinea, van het Burgerlijk Wetboek; 10 JAAR 10 jaar

4. BEHEER VAN COOKIES

De cookies die RECOMMERCE SOLUTIONS gebruikt, worden gebruikt zodat de Gebruiker zich kan inloggen op de website, om bestellingen aan te maken, om gegevens terug te sturen wanneer de Gebruiker zijn/haar winkelmandje niet heeft gevalideerd, om de mobiele applicatie te beheren en om u in staat te stellen de gekozen taal te behouden.

De cookies die op de Site worden gebruikt, maken het ook mogelijk om de diensten en secties die de Gebruiker heeft bezocht te identificeren, en meer in het algemeen het bezoekgedrag van de Gebruiker.

Deze informatie is nuttig om de diensten, inhoud, aanbiedingen en banners die op de Site verschijnen beter te personaliseren.

Deze cookies worden maximaal twaalf (12) maanden op de computer van de Gebruiker bewaard vanaf het moment dat ze zijn geplaatst.

Aan het einde van deze periode wordt de Gebruiker opnieuw om toestemming gevraagd. Bepaalde gepersonaliseerde diensten van de Site maken voor hun goede werking gebruik van tijdelijke cookies en vereisen dat de Gebruiker deze cookies accepteert.

Als de browser van de pc van de gebruiker is ingesteld om deze te weigeren, kan de toegang tot deze diensten worden belemmerd of zelfs onmogelijk zijn.

Met de dienst Google Analytics kunnen we gebruikers tellen en identificeren hoe zij de site gebruiken. Deze cookies worden op de eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en uitgelezen zodra de gebruiker een website bezoekt met behulp van de dienst ‘Google Analytics’.

Het kan daarom zijn dat de gegevens verwerkt worden in een land buiten de Europese Unie.

Het bedrijf Google Inc. is aangesloten bij Safe Harbor en zorgt daarmee voor een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens zoals vereist door artikel 45 van de verordening van 27 april 2016 (Besluit 2000/520/EG van 26-7-2000).

De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over de dienst Google Analytics door naar de pagina https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html te gaan.

5. TOESTEMMING

Een banner informeert de Gebruiker over het gebruik van cookies, de doeleinden van dit gebruik, en vraagt expliciete toestemming, uitgevoerd door een duidelijke bevestigende handeling.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de cookies die op de site worden gebruikt te beheren door zijn/haar browser te configureren.

6. ONTVANGERS VAN VERZAMELDE GEGEVENS

De verzamelde en geautomatiseerd verwerkte gegevens zijn bestemd voor RECOMMERCE SOLUTIONS.

Ze kunnen ook worden doorgegeven aan partnerbedrijven of onderaannemers die zorgvuldig zijn geselecteerd en gemachtigd door RECOMMERCE SOLUTIONS, in het kader van:

het opnemen en verwerken van de bestelling

het verzenden van communicatie over onze producten

het respecteren van uw voorkeuren en het beroep doen op de rechtsgrondslag van de toestemming die u ons gaf bij het aanmaken van uw account. Deze toestemming wordt uitdrukkelijk aan u gevraagd en u heeft het recht deze op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

De partnerbedrijven of onderaannemers die de persoonsgegevens van de klanten van RECOMMERCE SOLUTIONS kunnen verwerken, zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudings- en gegevensbeschermingsclausules.

RECOMMERCE SOLUTIONS garandeert dezelfde regels voor de bescherming van persoonsgegevens te volgen die in deze wettelijke kennisgevingen zijn opgenomen en dat ze alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens van Gebruikers te waarborgen.

7. UW RECHTEN

In overeenstemming met de artikelen 16, 17, 18, 20 en 21 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en hoofdstuk VI van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens garandeert RECOMMERCE SOLUTIONS de Klant recht op bezwaar, toegang, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid en rectificatie van de Persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.

Het recht op toegang: Is het recht voor elke persoon om inzage te verkrijgen van alle informatie over hem of haar die in het bezit is van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op rectificatie: Is het recht voor elke persoon om rectificatie te verkrijgen van onnauwkeurige persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, alsmede zijn/haar recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Het recht om bezwaar te maken: Is het recht van de betrokkene om op elk moment bezwaar te maken (hetzij op het moment van het verzamelen van informatie, hetzij op een later tijdstip, door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke), vanwege redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie, op basis van het algemeen belang of het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Met betrekking tot commerciële werving, kan iedereen te allen tijde bezwaar maken tegen de verspreiding, overdracht of opslag van zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend zonder dat daarvoor een legitieme reden moet worden aangetoond.

Het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na het overlijden van de betrokkene: Bij gebrek aan richtlijnen of een verklaring van het tegendeel in de genoemde richtlijnen, kunnen de erfgenamen van de betrokkene na zijn/haar overlijden de rechten op de persoonsgegevens van de overledene uitoefenen.

Het recht op het beperken van de verwerking is het recht van de betrokkene om van de verwerkingsverantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:

- de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,

- de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan beperking van het gebruik ervan,

- de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de betrokkene om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen,

- de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking tijdens de verificatie of wanneer de door de verwerkingsverantwoordelijke nagestreefde gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Het recht van overdraagbaarheid: De persoon heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat over te dragen en heeft het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de gegevens van persoonlijke aard zijn meegedeeld dit belemmert, wanneer:

- de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract, en

-de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Voor meer informatie over het uitoefenen van deze rechten, kan de betrokkene terecht op het volgende webadres: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/quels-sont-mes-droits-

8. VOORWAARDEN VOOR HET UITOEFENEN VAN RECHTEN

De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene dat het identiteitsdocument niet vereist is voor het gebruik van zijn/haar recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van commerciële aanbiedingen of reclame.

Om toegang te krijgen tot opgeslagen gegevens of deze te corrigeren:

De betrokkene kan zijn/haar recht op toegang en rectificatie uitoefenen door te schrijven naar Recommerce Solutions – Personal Data Protection Service – 54 Avenue Lénine – 94250 Gentilly – Frankrijk of per e-mail: donneespersonnelles@recommerce.com

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek, ontvangen ze een antwoord.

Om bezwaar te maken tegen de overdracht van uw gegevens:

De betrokkene kan zijn/haar recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de overdracht van zijn/haar gegevens door te schrijven naar Recommerce Solutions – Personal Data Protection Service – 54 Avenue Lénine – 94250 Gentilly – Frankrijk of per e-mail: donneespersonnelles@recommerce.com

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek, ontvangen ze een antwoord.

Om verwijdering van zijn/haar gegevens aan te vragen:

De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van zijn/haar gegevens door te schrijven naar Recommerce Solutions – Personal Data Protection Service – 54 Avenue Lénine – 94250 Gentilly – Frankrijk of per e-mail: donneespersonnelles@recommerce.com

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek, ontvangen ze een antwoord.

De betrokkene moet zijn/haar identiteit op welke manier dan ook kunnen bewijzen (bijvoorbeeld door contact op te nemen met een e-mailadres dat overeenkomt met het e-mailadres van het te verwijderen account).

Bij gerede twijfel kan er om een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Wegens wettelijke of contractuele redenen, kan bepaalde informatie over de betrokkene niet worden gewijzigd of verwijderd uit de databases.

Als de betrokkene instructies wil geven met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens na zijn/haar overlijden.

De betrokkene kan zijn/haar recht uitoefenen om na zijn/haar overlijden instructies te geven over zijn/haar gegevens door te schrijven naar Recommerce Solutions – Dienst Bescherming Persoonsgegevens – 54 Avenue Lénine – 94250 Gentilly – Frankrijk of per e-mail: donneespersonnelles@recommerce.com.

Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek, ontvangen ze een antwoord.

9. VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld met onderaannemers op basis van gegevens die uitsluitend nuttig zijn in het kader van het onderaannemerscontract, de registratie van de betalingswijze, de logistieke verwerking van de bestelling en de klantenservice.

Deze gegevens blijven binnen de Europese Unie. Wij vertrouwen de opslag van uw gegevens in de Europese Unie toe aan een vertrouwde dienstverlener om uw contract, uw diensten te beheren en/of u onze aanbiedingen aan te bieden.

Onze dienstverlener voldoet aan de huidige normen op het gebied van gegevensbeveiliging (ISO 27001-certificering, PCI-DSS-certificering en naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). In het geval dat een onbevoegde derde partij toegang krijgt tot uw gegevens, zullen we zowel u als de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit hiervan op de hoogte stellen.